banner Instytutu Biologii
koła naukowe

Koła naukowe

logo kołaStudenckie Koło Naukowe Fizjologów i Biochemików Roślin (od 2024 r.) – opiekunem jest dr Magdalena Trojak. W ramach działalności Koła prowadzimy badania dotyczące analiz biochemicznych i molekularnych markerów procesu starzeniowego roślin oraz oceny wpływu natężenia oraz składu spektralnego światła uprawowego na parametry fotomorfogenetyczne i biochemiczne roślin. Szczególne zainteresowanie członków Koła związane jest z prowadzeniem badań związanych z analizą parametrów jakościowych, właściwości prozdrowotnych oraz zawartości metabolitów wtórnych w materiale roślinnym. Ponadto aktualna tematyka spotkań Koła Naukowego obejmuje również analizy zmian poziomu akumulacji białek, aktywności enzymów uczestniczących w mobilizacji substancji zapasowych oraz enzymów pro- i antyoksydacyjnych. Wszyscy Członkowie Koła prezentują wyniki swoich badań na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, sympozjach tematycznych oraz seminariach naukowych, które organizowane są w ramach regularnych spotkań Koła Naukowego. Ponadto Członkowie SKN uczestniczą w organizacji warsztatów, pokazów, spotkań i paneli dyskusyjnych mających na celu popularyzację i promocję nauki.

mail kontaktowy: magdalena.trojak@ujk.edu.pl

Osiągnięcia 2024:

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIOLOGII MOLEKULARNEJ; 14-15.03.2024 r. Łódź

 1. Bogumiła Walczewska, Julia Szymkiewicz, Aleksandra Czupryńska, Ernest Skowron, Magdalena Trojak, prezentacja posteru pt. Zmiany składu spektralnego światła a metabolizm fotosyntetyczny roślin pomidora
 2. Martyna Jeżewska, Ernest Skowron, Magdalena Trojak, prezentacja posteru pt. Wpływ światła monochromatycznego na wzrost i rozwój roślin pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersium L.)
 3. Paulina Węzigowska, Magdalena Trojak, Ernest Skowron, prezentacja posteru pt. Analiza mechanizmów starzenia się liści tytoniu na poziomie biochemicznym i molekularnym
 4. Ilona Pacak, Magdalena Trojak, Ernest Skowron, prezentacja posteru pt. Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do podnoszenia potencjału antyoksydacyjnego roślin uprawnych

Studenckie Koło Naukowe Refugium – opiekunem jest dr Grzegorz Wróbel. Zostało ono stworzone dla studentów, którym bliskie są szeroko pojęte idee proekologiczne.

Spotkania Koła traktujemy jako forum do zdobywania nowej wiedzy bądź poszerzania już posiadanej, wymiany wiadomości i poglądów oraz prezentacji swoich pasji. Aktywność naukowa oparta jest głównie na prelekcjach własnych członków, mamy jednak nadzieję wyjść poza ten schemat i rozszerzyć ofertę o panele dyskusyjne.

Drugim, równie ważnym, aspektem działalności naszego Koła są „aktywności terenowe” obejmujące dwa główne kierunki badawcze:

 1. Ekologia kluczowych gatunków owadów w ekosystemach leśnych;
 2. Różnorodność owadów zapylających w ekosystemach otwartych.

Członkowie Koła prezentują wyniki swoich badań na seminariach naukowych i konferencjach oraz aktywnie angażują się w działania mające na celu popularyzację wiedzy ekologicznej.

Studenckie Koło Naukowe Botaników (od 1978 r.) – opiekunem jest dr Karolina Ruraż. W ramach działalności Koła prowadzimy dyskusje podczas spotkań dotyczących fitogeografii, biologii i ekologii rzadkich gatunków roślin zwłaszcza Wyżyny Małopolskiej. Szczególne zainteresowanie członków Koła budzi problematyka dotycząca roślin pasożytniczych. Ponadto aktualna tematyka spotkań Koła Naukowego obejmuje również procesy antropogenicznych przemian flory i roślinności, zmiany w strukturze flory siedlisk półnaturalnych (zwłaszcza muraw kserotermicznych) a także różnorodność banku nasion i jego znaczenie w ochronie gatunków rzadkich i zagrożonych. Członkowie Koła prezentują wyniki swoich badań na seminariach naukowych i konferencjach oraz aktywnie angażują się w działania mające na celu popularyzację wiedzy biologicznej.

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Kręgowców (od 2005 roku) – opiekunem jest dr Ewa Kosowska. Miejsce działalności: Instytut Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
E-mail Koła: ewa.kosowska@ujk.edu.pl.
Działalność: Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Kręgowców prowadzi działalność zarówno naukową, jak i popularyzatorską. W ramach działalności popularyzatorskiej Koło organizuje liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, uczestniczy w imprezach popularnonaukowych takich jak Noc Biologów, Świętokrzyski Festiwal Nauki oraz Dni Jakości Kształcenia.
Działalność członków Koła jest wizytówką Wydziału podczas organizowanych przez jego władze imprez, przyczynia się do szerzenia edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i dorosłych. Koło wykazuje systematyczne zaangażowanie w przygotowywanie Nocy Biologów, wydarzenie zrzeszające pasjonatów nauk przyrodniczych. Najnowsze prace członków Koła obejmują innowacje w propagowaniu superfood – spiruliny, jej właściwości i działania prozdrowotnego na organizm, we współpracy z Instytutem Designu w Kielcach. Ponadto Studenci włączają się w akcje promocji kierunku Biologia organizując dla dzieci warsztaty w szkołach i przedszkolach. Działalność w kole związana jest przede wszystkim z edukacją prozdrowotną, propagujemy prawidłowe postawy i zachowania prozdrowotne.

Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie” – opiekun: dr Aneta Węgierek-Ciuk. SKN Radiobiologów „Curie” działa przy Zakładzie Biologii Medycznej. Tematyka badawcza Koła łączy się z profilem badawczym Zakładu i dotyczy badań nad czynnikami wpływającymi na promieniowrażliwość komórek ludzkich in vitro. Członkowie Koła corocznie biorą udział w ogólnopolskiej corocznej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „ Człowiek i jego środowisko”  zdobywając nagrody oraz wyróżnienia. Dodatkowo, członkowie Koła biorą udział w Nocy Biologów oraz w Dniach Jakości Kształcenia.

Ostatnie osiągnięcia

2019/2020

XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach; Kielce, Polska, 08-10 czerwca 2020 r.

Magdalena Płódowska, referat pt: „Dozymetria biologiczna. Metody cytogenetycznej rekonstrukcji otrzymanej dawki promieniowania jonizującego – test mikrojądrowy.”

Wiktoria Krakowiak, referat pt: „Wpływ Mumio Shilajit na apoptozę komórek VH10 traktowanych promieniowaniem UVA”

Szymon Osowski, Wiktoria Norberczyk, referat pt: „Właściwości promieniochronne kwasu askorbinowego”

III Ogólnopolska Konferencja Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna, 25 września 2020 r.

Magdalena Lipka, referat pt: „Efekt temperaturowy w badaniach radiobiologicznych. Analiza kinetyki powstawania ognisk naprawczych NBS1 w komórkach U2OS.” “Role of ATM signaling in the process of adaptation to low levels of DNA damage.”

Wiktoria Krakowiak, referat pt: „Wpływ temperatury na popromienną kinetykę powstawania ognisk naprawczych 53BP1 w komórkach U2OS”

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Koło „Curie”

Magdalena Płódowska, Wiktoria Krakowiak, Agnieszka Baliga – Pomoc w organizacji XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych 16-19 września 2019

Szczególne osiągnięcia członków Koła, nagrody, wyróżnienia

Wiktoria Krakowiak – zajęcie II miejsca za prezentację referatu pt: „Wpływ Mumio Shilajit na apoptozę komórek VH10 traktowanych promieniowaniem UVA”;” w Sekcji II podczas XXIX Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Magdalena Płódowska – zajęcie III miejsca za prezentację referatu pt:  „Dozymetria biologiczna. Metody cytogenetycznej rekonstrukcji otrzymanej dawki promieniowania jonizującego – test mikrojądrowy” w Sekcji II podczas XXIX Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Inne inicjatywy

Udział w Nocy Biologów organizowanej w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Magdalena Płódowska – warsztaty laboratoryjne oraz wygłoszenie referatu pt. „Energia jądrowa w obliczu globalnego ocieplenia – ekologia czy ryzyko?”

Wiktoria Krakowiak – warsztaty laboratoryjne oraz wygłoszenie referatu pt. „Czy radon jest szkodliwy dla człowieka i środowiska”;

2020-2021

XXX  Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach; Kielce, Polska, 22-23 kwietnia 2021 r.

Magdalena Płódowska, referat pt. „W poszukiwaniu biomarkerów ekspozycji na niskie dawki promieniowania jonizującego – analiza cyklu komórkowego linii prawidłowej i nowotworowej”

Wiktoria Krakowiak, referat pt. „Wpływ Mumio Shilajit na cykl komórkowy fibroblastów skóry traktowanych promieniowaniem UVA”

Szczególne osiągnięcia członków Koła, nagrody, wyróżnienia

Wiktoria Krakowiak – zajęcie I miejsca za prezentację referatu  pt. ”Wpływ Mumio Shilajit na cykl komórkowy fibroblastów skóry traktowanych promieniowaniem UVA”w Sekcji II podczas XXX  Ogólnopolskiej e – Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Magdalena Płódowska – zajęcie II miejsca za prezentację referatu  pt. „W poszukiwaniu biomarkerów ekspozycji na niskie dawki promieniowania jonizującego – analiza cyklu komórkowego linii prawidłowej i nowotworowej „w Sekcji II podczas XXX  Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Inne inicjatywy

Udział w Nocy Biologów organizowanej w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w formie przekazu „na żywo”

Magdalena Płódowska, Wiktoria Krakowiak „Jak wyhodować komórkę w warunkach laboratoryjnych, czyli życie poza ustrojem człowieka”

2021-2022

XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach; Kielce, Polska, 22 kwiecień  2021

Wiktoria Krakowiak, referat pt. ”Wpływ koraliny na promieniowrażliwość komórek nowotworowych piersi MDA- MB-231 i komórek prawidłowych fibroblastów ludzkich VH10”

Ewelina Chyla, Filip Stanisławki, referat pt. ”Wpływ palmatyny na promieniowrażliwość komórek niedrobnokomórkowego raka płuc A549”

Szczególne osiągnięcia członków Koła, nagrody, wyróżnienia

Wiktoria Krakowiak – zajęcie III miejsca za prezentację referatu  pt.” Wpływ koraliny na promieniowrażliwość komórek nowotworowych piersi MDA-MB-231 i komórek prawidłowych fibroblastów ludzkich VH10” w Sekcji II podczas XXXI  Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikroby” (od 2012 r.) – opiekunem jest dr Dawid Gmiter.

 1. Publikacje, których współautorami są studenci

Gmiter D., Nawrot S., Pacak I., Zegadłow K., Kaca W., Towards a better understanding of the bacterial pan-genome, Folia Biologica et Oecologica, 2021, 17:84-96

 1. Doniesienia na konferencjach naukowych, których współautorami są studenci

Kornecka K., Czynniki wpływające na wzrost rozpełzły szczepów Proteus mirabilis, 31. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, 20–22.04.2022, Kielce

Gniazdo D., Omelaniuk A., Brudz W., Gmiter D., Charakterystyka sekwencji genomu szczepu Proteus mirabilis K1784, XV Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce, 16.05.2022, online

Gmiter D., Nawrot S., Pokrewieństwo i konkurencyjność szczepów Proteus mirabilis, XV Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce, 16.05.2022, online

Gniazdo D., Brudz W., Omelaniuk A., Gmiter D., Ocena zmienności poziomu ekspresji wybranych genów regulatorowych w trakcie formowania biofilmu przez szczep Proteus mirabilis K1784, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, BioOpen, 7-8.04.2022, online

Pacak I., Gmiter D., Analiza nasilenia poziomu ekspresji wybranych czynników szczepów Proteus mirabilis, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, BioOpen, 7-8.04.2022, online

Jagieła E., Gmiter D., Charakterystyka i analiza porównawcza sekwencji genomowych szczepów Proteus mirabilis, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, BioOpen, 7-8.04.2022, online

Nawrot S., Pacak I., Gmiter D, Kaca W., Similar but different – genome sequences of two related Proteus mirabilis isolates, The XXVIII International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes in the Organism, 18.09.2021, online

Zegadło K., Gmiter D., Czerwonka G., Kaca W., Characteristics of genome sequence of Proteus mirabilis K817, National Scientific Conference „Science and Young Researchers”, 05.06.2021, online

Tomczyk J., Sobczyk P., Gmiter D., Kaca W., Kinetyka ekspresji genu rcsC w trakcie inicjacji wzrostu rozpełzłego Proteus mirabilis, IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 17-19.11.2020, online

Leszkowicz K., Gmiter D., Kaca W., Porównanie lekowrażliwości szczepów Proteus mirabilis w warunkach wzrostu rozpełzłego i pływającego, III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 10-11.06.2019, Kielce

Łyżwa K., Gmiter D., Kaca W., Charakterystyka aktywności ureolitycznej szczepu z rodzaju Virgibacillus sp., III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 10-11.06.2019, Kielce

„Panie Sylwia Nawrot i Ilona Pacak uzyskały 15 marca 2022 roku Nagrody Rektora przyznane przez prof. dr hab. Stanisława Głuszka za osiągnięcia naukowe. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się w dniu uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.”

Tradycją studenckiego ruchu Uczelni są corocznie organizowane sesje naukowe, na których swoje wyniki pracy naukowej (referat) może zaprezentować każdy student, także nie zrzeszony w kole naukowym. Prace studenckie mogą być publikowane w „Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego”.
Członkiem wymienionych kół może zostać każdy ze studentów (nie tylko biologii), a członkostwo jest nieodpłatne.

Towarzystwa Naukowe

 • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (www )
 • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego (www )
 • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (www )
 • Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (www )