banner Instytutu Biologii
dyplom

Jakość kształcenia

Instytut Biologii posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zapoznać się z nią można na stronie (oceny programowe) PKA wpisując w okno wyszukaj oceniany kierunek „UJK”.

Wykaz dokumentów dotyczących jakości kształcenia w Instytucie Biologii:

 

1. regulamin studiów – link (pdf)
2. księga procedur UJK – link , księga procedur WSP – link
3. oferta kształcenia: link (biologia)
4. Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w IB dla kierunku biologia: skład 2023/2024 r. – pobierz (pdf)
5. sprawozdanie z działalności KZJK: biologia – pobierz (pdf)
6. harmonogram działań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku biologia 2023/24 – pobierz (pdf)
7. efekty uczenia się:
– opis kierunkowych efektów uczenia się na I stopniu kierunku Biologia – pobierz (docx)
– opis kierunkowych efektów uczenia się na II stopniu kierunku Biologia – pobierz (docx)
– sprawozdanie dotyczące ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów uczenia się po roku akademickim ukończenia studiów 2022/2023 – I stopień – pobierz (pdf)
– sprawozdanie dotyczące ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów uczenia się po roku akademickim ukończenia studiów 2022/2023 – II stopień – pobierz (pdf)
8. karta przedmiotu – pobierz (docx), karta przedmiotu w języku angielskim – pobierz (docx)
9. karty przedmiotów:
– biologia – studia I stopnia – pobierz (7z), przedmioty z zakresu przygotowania do zawodu nauczyciela biologii – pobierz (zip), biologia – studia II stopnia – pobierz (7z)
– biologia – studia I stopnia 2017/2018 – pobierz (zip), biologia – studia II stopnia 2017/2018 – pobierz (zip),
10. program studiów:
– biologia Io (od 2021/2022) – pobierz (pdf),
– biologia Io (od 2019/2020) – pobierz (pdf),
– biologia IIo (od 2019/2020) – pobierz (pdf),
11. harmonogramy st. stacjonarnych Io (Biologia): I i II rok – pobierz (pdf), III rok – pobierz (pdf)
12. harmonogramy st. stacjonarnych IIo (Biologia): I i II rok – pobierz (pdf)
13. Analiza oceny pracowników przez studentów w semestrze letnim r. ak. 2022-2023 – pobierz (pdf)
14. harmonogram hospitacji 2022/23 – pobierz (pdf), arkusz hospitacji zajęć – pobierz (docx)
15. regulamin procesu dyplomowania wraz z załącznikami – link
16. regulamin procesu dyplomowania w Instytucie Biologii – pobierz (pdf)
17. ankietyzacja studentów – w dokumentacji Instytutu Biologii, analiza oceny pracowników przez studentów – pobierz (pdf)
18. teczka zawierająca materiały potwierdzające weryfikację i osiągnięcie założonych efektów uczenia się – pobierz (docx), archiwizacja prac okresowych – w sekretariacie Instytutu Biologii
19. współpraca z interesariuszami – w dokumentacji Instytutu
20. praktyki – umowy dostępne u Pana dr Wojciecha Trybusa – Instytutowego Koordynatora ds. Praktyk Studenckich
21. limity przyjęć na kierunek Biologia 2022/2023 – pobierz (pdf)
22. odpłatności za studia niestacjonarne na kierunku Biologia 2022/2023 – pobierz (pdf)
23. procedury – pobierz (pdf), załącznik nr 1 – pobierz (pdf ) lub (docx ), załącznik nr 2 – pobierz (pdf ) lub (docx )
24.
– pytania kierunkowe (egzamin lic. z biologii) – pobierz (pdf),
– pytania kierunkowe (egzamin mgr z biologii) – pobierz (pdf),
25. wniosek o powtarzanie semestru – pobierz (docx), wniosek o wznowienie semestru – pobierz (docx)