banner Instytutu Biologii

Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej


O nasAktualności Herbarium KTC Pracownia Banku Nasion Pracownia Roślinnych Hodowli i Kultur In Vitro

O nas

Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej
Center for Research and Conservation of Biodiversity


Pracownicy:
prof. dr hab. Renata Piwowarczyk – kierownik
dr Karolina Wisniewska – adiunkt

dr Karol Zubek – starszy referent techniczny
mgr Patrycja Juszczyk – starszy referent techniczny

mozaika zdjęć roślin z Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej

Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej (CBiORB) jest wyspecjalizowaną jednostką naukowo-badawczą działającą w strukturze Instytutu Biologii.

1. Zakres działania:

1.1. Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej (CBiORB) prowadzić będzie działalność naukowo-badawczą w zakresie badań różnorodności biologicznej na różnych poziomach, m.in. genetycznym, fitochemicznym, mikrobiologicznym, gatunkowym, populacyjnym po ekosystemowy, ze szczególnym naciskiem na gatunki rzadkie i zagrożone, regionalne, ale także ze światowych centrów bioróżnorodności, zwłaszcza z Kaukazu, oraz ze specjalizacją międzynarodową w zakresie gatunków roślin holopasożytniczych.

1.2. Ponadto CBiORB będzie koordynować i wspierać współpracę pomiędzy UJK, a Geonatura-Ogród Botaniczny w Kielcach (http://geonatura-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/) w zakresie zawartej umowy. Realizacja tej umowy odbywać się będzie poprzez rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej, w tym wzmocnienie, dzięki Centrum, działalności konserwatorskiej Ogrodu Botanicznego.

2. Struktura wewnętrzna Centrum:

2.1. Herbarium KTC – istniejące, w trakcie inwentaryzacji i reorganizacji

Herbarium posiada materiały zielnikowe roślin, porostów i grzybów (ponad 100 000 okazów) przede wszystkim regionu świętokrzyskiego, oraz jedną z największych na świecie, o unikatowym charakterze, kolekcję roślin pasożytniczych. Zadania aktualnie stojące przed Herbarium to: inwentaryzacja i zabezpieczanie zbiorów, katalogowanie, rewizja taksonomiczna, etykietowanie, klejenie do arkuszy, opracowanie bazy danych, powiększanie kolekcji, rozszerzanie współpracy krajowej i międzynarodowej. Więcej informacji na stronie Herbarium KTC.

2.2. Pracownia Banku Nasion – w trakcie organizacji

Gromadzone i przechowywane w planowanym Banku nasiona stworzą nie tylko trwałą rezerwę genetyczną, ale wykorzystywane będą do odtwarzania i zwiększania liczebności zanikających populacji gatunków rzadkich i zagrożonych. Jako metodę długotrwałego przechowywania nasion wybrano zabezpieczanie w niskich temperaturach. Bank nasion pomoże zagwarantować zachowanie dla przyszłych pokoleń różnorodności roślin zagrożonych. Celem projektu jest utworzenie kolekcji nasion zagrożonych gatunków dzikich, zwłaszcza regionu świętokrzyskiego, jak również opracowanie metod przechowywania i efektywniejszego kiełkowania nasion. Jedną z ważniejszych części Banku będzie kolekcja nasion gatunków pasożytniczych. Projekt stwarza możliwości współpracy pomiędzy instytucjami regionalnymi, parkami krajobrazowymi, rezerwatami, ogrodami botanicznymi w zakresie deponowania nasion i przechowywania długoterminowego w celu późniejszej reintrodukcji lub realizacji projektów środowiskowych.

2.3. Pracownia Roślinnych Hodowli i Kultur In Vitro – w trakcie w organizacji

W uzupełnieniu do planowanych działań Pracowni Banku Nasion konieczne jest podjęcie prac związanych z opanowaniem sposobu rozmnażania in vitro wybranych gatunków ginących i zagrożonych. Sadzonki pochodzące z kultury in vitro mogą posłużyć do stworzenia lub zwiększenia liczebności na stanowiskach zastępczych, istniejących lub odnowienia stanowisk w przypadku ich zniszczenia.


zdjęcie prof. Renaty Piwowarczyk prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
Numer pokoju: 219
Numer telefonu: 41 349 6341
e-mail: renata.piwowarczyk@ujk.edu.pl
Konsultacje: wtorek: 10:00-12:00

https://www.researchgate.net/profile/Renata_Piwowarczyk
https://publons.com/researcher/3341812/renata-piwowarczyk
https://orcid.org/0000-0003-0507-7835

Zainteresowania naukowe: taksonomia, fitogeografia, filogeneza i wybrane zagadnienia biologii, ekologii oraz fitochemii roślin pasożytniczych, szczególnie holopasożytniczych Orobanchaceae. Kaukaz – hotspot światowej różnorodności. Zagadnienia geobotaniczne, różnorodność biologiczna i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej.

Inne aktywności i funkcje:

Członek Rady Smart City Kielce

Koordynator ds. współpracy naukowo-dydaktycznej z Ogrodem Botanicznym w Kielcach (http://geonatura-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/)

Kurator Herbarium (KTC) Instytutu Biologii UJK

Wiceprzewodnicząca Sekcji Taksonomii Roślin, Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Member of the European Dry Grassland Group (EDGG)

Współautor bazy internetowej poświęconej roślinom pasożytniczym z rodziny Orobanchaceae „Index of Orobanchaceae”
Sánchez Pedraja Ó., Moreno Moral G., Carlón L., Piwowarczyk R., Laínz M. & Schneeweiss G.M. 2016 [continuously updated]. Index of Orobanchaceae. Liérganes, Cantabria, Spain. ISSN: 2386-9666. http://www.farmalierganes.com/Otrospdf/publica/Orobanchaceae%20Index.htm

Explorer National Geographic https://www.nationalgeographic.org/find-explorers/renata-piwowarczyk

Członek European Dry Grassland Group (EDGG)

Członek Rady Doradczej Botanica Serbica (https://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/editorial.html)

Wybrane wyprawy naukowe: Francja (2008), Włochy (2011), Słowacja (2011, 2012, 2013), Republika Czeska (2012), Austria (2012), Portugalia (2012), Hiszpania (2009, 2012), Grecja (2010, 2013), Albany (2013), Czarnogóra (2015), Ukraina (2007, 2019), Kaukaz (Armenia: 2015, 2016, 2017; Gruzja: 2014, 2015, 2018, 2019).


zdjęcie dr Karoliny Ruraż dr Karolina Wiśniewska
Numer pokoju: 228
Numer telefonu: 41 349 6345
e-mail: karolina.ruraz@ujk.edu.pl
Konsultacje: wtorek 08:30-09:30, czwartek 08:30-09:30

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Ruraz
https://orcid.org/0000-0003-4831-7712

Zainteresowania naukowe: karpologia holopasożytniczych Orobanchaceae, ultrastruktura i zróżnicowanie gynoecium holopasożytniczych Orobanchaceae, interakcje między pasożytniczymi gatunkami roślin a ich żywicielami, bank nasion i jego znaczenie w ochronie gatunków rzadkich i zagrożonych, procesy antropogenicznych przemian flory i roślinności, zmiany w strukturze flory siedlisk półnaturalnych (szczególnie muraw kserotermicznych), wybrane zagadnienia biologii i ekologii roślin pasożytniczych, kserotermicznych, inwazyjnych i leczniczych, zagadnienia geobotaniczne, różnorodność i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej, dokumentacja botaniczna-herbarium.

Inne aktywności i funkcje:
Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Biologii

Członek Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, od 2019 Członek Zarządu Oddziału Kieleckiego – Sekretarz

Opiekun Pracowni Banku Nasion CBiORB

Opiekun kolekcji roślin naczyniowych i mszaków Herbarium KTC

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Botaników


zdjęcie mgr Sylwi Juszczykmgr Patrycja Juszczyk
Numer pokoju: B208
Numer telefonu: 41 349 7068
e-mail: patrycja.juszczyk@ujk.edu.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, 7:30-15:30.


Zainteresowania naukowe: różnorodność i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej; dokumentacja botaniczna – herbarium i bank nasion

Inne aktywności i funkcje:


zdjęcie mgr Karola Zubkadr Karol Zubek
Numer pokoju: B208
Numer telefonu: 41 349 6351
e-mail: karol.zubek@ujk.edu.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, 7:30-15:30.

https://orcid.org/0000-0002-8434-0381
https://www.researchgate.net/profile/Karol-Zubek

Zainteresowania naukowe: gatunki pszczół dziko żyjących (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes); analiza wielkości ładunku pyłkowego przenoszonego przez różne gatunki pszczół dziko żyjących; ocena wybranych gatunków pszczół pod kątem możliwości ich wykorzystania w zapylaniu agrocenoz (stopień specjalizacji, strategia gniazdowania); biologia zapylania gatunków rzadkich i zagrożonych; różnorodność i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej; dokumentacja botaniczna – herbarium i bank nasion; mikrofotografia przyrodnicza.

Inne aktywności i funkcje:
Starszy referent techniczny Herbarium KTCArtykuły naukowe (od 2017 roku) / Scientific articles (since 2017):

 • Ruraż K, Piwowarczyk R. (2022) Morphological diversity of pistil stigmas and its taxonomic significance of representatives of holoparasitic Orobanchaceae from Central Europe. PhytoKeys 215: 1-25.https://doi.org/10.3897/phytokeys.215.96263.
 • Petrosyan K, Thijs S, Piwowarczyk R, Ruraż K, Vangronsveld J, Kaca W. (2022) Characterization and diversity of seed endophytic bacteria of the endemic holoparasitic plant Cistanche armena (Orobanchaceae) from a semi-desert area in Armenia. Seed Science Research 32(4): 264-273. https://doi.org/10.1017/S0960258522000204.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Fateryga AV, Svirin SA. (2022) Orobanche ingens (Orobanchaceae) – a poorly known species of the Greater Caucasus: taxonomic problems, distribution, hosts and habitats. PhytoKeys 193: 55-66. https://doi.org/10.3897/phytokeys.193.79886
 • Subaşı Ü, Sánchez Pedraja Ó, Piwowarczyk R. (2021) Phelypaea boissieri f. lutea (Orobanchaceae), a peculiar new form from Turkey and typification of the name of this species. PhytoKeys 186: 159-167. https://doi.org/10.3897/phytokeys.186.77575.
 • Fateryga AV, Piwowarczyk R, Svirin SA, Sánchez Pedraja Ó. (2021) Orobanche kurdica Boiss. & Hausskn. – pp. 363–364 in: Raab-Straube E. von & Raus Th. (ed.), Euro+Med-Checklist Notulae, 14. – Willdenowia 51: 355–369. https://doi.org/10.3372/wi.51.51304
 • Wolski GJ, Piwowarczyk R, Plášek V, Kukwa M, Ruraż K. (2021) Tea plantations and their importance as host plants and hot spots for epiphytic cryptogams. Sci Rep 11: 18242. https://doi.org/10.1038/s41598-021-97315-2.
 • Piwowarczyk R, Ochmian I, Lachowicz S, Kapusta I, Malinowska K, Ruraż K. (2021) Correlational nutritional relationships and interactions between expansive holoparasite Orobanche laxissima and woody hosts on metal-rich soils. Phytochemistry 190: 112844. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2021.112844.
 • Skalski B, Pawelec S, Jedrejek D, Rolnik A, Pietukhov R, Piwowarczyk R, Stochmal A, Olas B. (2021) Antioxidant and anticoagulant effects of phenylpropanoid glycosides isolated from broomrapes (Orobanche caryophyllacea, Phelipanche arenaria, and P. ramosa). Biomed Pharmacother 139: 111618. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111618.
 • Durlik K, Żarnowiec P, Piwowarczyk R, Kaca W. (2021) Durlik K, Żarnowiec P, Piwowarczyk R, Kaca W. (2021) Culturable endophytic bacteria from Phelipanche ramosa (Orobanchaceae) seeds. Seed Sci Res 31(1): 69-75. Seed Sci Res 31(1): 69-75. https://doi.org/10.1017/S0960258520000343
 • Piwowarczyk R, Schneider AC, Góralski G, Kwolek D, Denysenko-Bennett M, Burda A, Ruraż K, Joachimiak AJ, Sánchez Pedraja Ó. (2021). Phylogeny and historical biogeography analysis supports Caucasian and Mediterranean centres of origin of key holoparasitic Orobancheae (Orobanchaceae) lineages. PhytoKeys 174:165–94. https://doi.org/10.3897/phytokeys.174.62524.
 • Krasylenko Y, Těšitel J, Ceccantini G, Oliveira-da-Silva M, Dvořák V, Steele D, Sosnovsky Y, Piwowarczyk R, Watson DM, Teixeira-Costa L. (2021). Parasites on parasites: hyper‐, epi‐, and autoparasitism among flowering plants. American Journal of Botany 108(1):1-14. https://doi.org/10.1002/ajb2.1590.
 • Piwowarczyk R, Ruraż K, Góralski G, Kwolek D, Denysenko-Bennett M, Staszecka-Moskal N. (2021). The First Report of Orobanche laxissima Parasitizing Pomegranate (Punica granatum) in Georgia. Plant Disease, https://doi.org/10.1094/PDIS-10-20-2255-PDN.
 • Panek-Wójcicka M, Piwowarczyk R. (2020). Host preferences of Cuscuta lupuliformis (Convolvulaceae) in Sandomierz. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27(2):696-702.
 • Nanagulyan S, Zakaryan N, Kartashyan N, Piwowarczyk R, Łuczaj Ł. (2020) Wild plants and fungi sold in the markets of Yerevan (Armenia). J Ethnobiol Ethnomed 16: 26. https://doi.org/10.1186/s13002-020-00375-3.
 • Ruraż K, Piwowarczyk R, Gajdoš P, Krasylenko Y, Čertík M. (2020) Fatty acid composition in seeds of holoparasitic Orobanchaceae from the Caucasus region: Relation to species, climatic conditions and nutritional value. Phytochemistry 179: 112510. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2020.112510.
 • Czerwik-Marcinkowska J, Piwowarczyk R, Uher B, Tomal E, Wojciechowska A. (2020) X-ray fluorescence techniques in determining the habitat preferences of species — Ulva pilifera (Ulvales, Chlorophyta) from Montenegro case study. Molecules 25(21): 5022. https://doi.org/10.3390/molecules25215022.
 • Ochmian I, Błaszak M, Lachowicz S, Piwowarczyk R. (2020) The impact of cultivation systems on the nutritional and phytochemical content, and microbiological contamination of highbush blueberry. Sci Rep 10: 16696. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73947-8.
 • Nobis M, Marciniuk J, Marciniuk P, Wolanin M, Király G, Nowak A, Paszko B, Klichowska E, Moreno-Moral G, Piwowarczyk R, Sánchez-Pedraja Ó, Wróbel A, Egorova IN, Eliaš PJun, Krivenko DA, Kuzmin IV, Lazkov GA, Mei G, Nobis A, Olonova MV, Soreng RJ, Stinca A, Vasjukov VM, Vershinin NA. (2020) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 9. Turk J Bot 44: 455–480. https://doi.org/10.3906/bot-1908-41.
 • Piwowarczyk R, Ochmian I, Lachowicz S, Kapusta I, Sotek Z. (2020) Phytochemical and bioactive properties of Phelypaea tournefortii – effect of parasitic lifestyle and environmental factors. Acta Univ Cibiniensis. Ser E: Food Technol 24(1): 113-128. https://doi.org/10.2478/aucft-2020-0010.
 • Piwowarczyk R, Mielczarek Ł, Panek-Wójcicka M, Ruraż K. (2020) First report of Melanagromyza cuscutae (Diptera: Agromyzidae) from Poland. Floa Entomol 103(1). https://doi.org/10.1653/024.103.0420.
 • Piwowarczyk R, Ruraż K, Krasylenko Y, Kasińska J, Sánchez-Pedraja Ó. (2020) Seed micromorphology of representatives of holoparasitic Orobanchaceae genera from the Caucasus region and its taxonomic significance. Phytotaxa 432(3): 223–251. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.432.3.1.
 • Piwowarczyk R, Ochmian I, Lachowicz S, Kapusta I, Sotek Z, Błaszak M. (2020) Phytochemical parasite-host relations and interactions: A Cistanche armena case study. Sci Total Environ 716: 137071. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137071.
 • Jedrejek D, Pawelec S, Piwowarczyk R, Pecio Ł, Stochmal A. (2020) Identification and occurrence of phenylethanoid and iridoid glycosides in six Polish broomrapes (Orobanche spp. and Phelipanche spp., Orobanchaceae). Phytochemistry 170: 112189. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2019.112189.
 • Piwowarczyk R, Gmiter D, Durlik K, Ruraż K, Kaca W. (2020) First Report of Orobanche laxissima Parasitizing Pallis’ Ash (Fraxinus pallisiae) in Georgia. Plant Dis 104(6): 1878. https://doi.org/10.1094/PDIS-10-19-2113-PDN.
 • Zając A. & Zając M. (ed.), Aframowicz-Cieślak R, Bernacki L, Celka Z, Chmiel J, Cwener A, Dajdok Z, Danielewicz W, Kurnicki B, Łysko A, Marciniuk J, Marciniuk P, Markowski R, Mitka J, Nobis M, Nowak A, Oklejewicz K, Piwowarczyk R, Pliszko A, Popiela A, Posz E, Rosadziński S, Sobisz Z, Szczęśniak E, Szeląg Z, Tokarska-Guzik B, Wołkowycki D, Wrzesień M, Zając A, Zając M, Zalewska-Gałosz J. (2020). Distribution atlas of vascular plants in Poland: Appendix. Kraków: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zazvorka J, Sanchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Carlon L, Domina G, Lainz M, Piwowarczyk R. (2019) Orobanche centaurina Bertol. the correct name for O. kochii F. W. Schultz (Orobanchaceae). Fl Montiberica 75: 52-56.
 • Nobis M, Klichowska E, Terlević A, Wróbel A, Erst A, Hrivnák R, Ebel AL, Tikhomirov VN, Byalt VV, Gudkova PD, Király G, Kipriyanova LM, Olonova M, Piwowarczyk R, Pliszko A, Rosadziński S, Seregin AP, Honcharenko V, Marciniuk J, Marciniuk P, Oklejewicz K, Wolanin M, Batlai O, Bubíková K, Choi HJ, Dzhus MA, Kochjarová J, Molnár A.V, Nobis A., Nowak A, Oťaheľová H, Óvári M, Shimko II, Shukherdorj B, Sramkó G, Troshkina VI, Verkhozina AV, Wang W, Xiang K, Zykova EYu. (2019). Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 8. Bot Lett 166(2): 163-188. https://doi.org/10.1080/23818107.2019.1600165.
 • Krasylenko Y, Piwowarczyk R. (2019) First report of eastern dodder (Cuscuta monogyna) parasitizing common fig (Ficus carica) at the Crimean Peninsula. Plant Dis 103(7): 1795. https://doi.org/10.1094/PDIS-11-18-2079-PDN.
 • Piwowarczyk R, Mielczarek Ł. (2018) First report of Eumerus mucidus (Diptera: Syrphidae) on Cistanche armena (Orobanchaceae) and from Armenia. Fla Entomol 101(3): 519-521. https://doi.org/10.1653/024.101.0314.
 • Piwowarczyk R, Mielczarek Ł, Guzikowski S. (2018) First report of Phytomyza orobanchia (Diptera: Agromyzidae) from Poland and Chymomyza amoena (Diptera: Drosophilidae) on Phelipanche ramosa (Orobanchaceae). Fla Entomol 101(3): 540-542. https://doi.org/10.1653/024.101.0333.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Góralski G, Kwolek D, Denysenko-Bennett M, Pawełek B. (2018) Orobanche arpica (Orobanchaceae): a new species from the Caucasus, and contributional notes on O. ser. Krylowianae. Phytotaxa 361(1): 65-76. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.361.1.5.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D. (2018) Orobanche javakhetica (Orobanchaceae): a new species from the Caucasus (Armenia). Phytotaxa 360(2): 135-144. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.360.2.5.
 • Piwowarczyk R, Góralski G, Denysenko-Bennett M, Kwolek D, Joachimiak AJ, Fayvush G. (2018) The first report of eastern dodder (Cuscuta monogyna) parasitizing licorice (Glycyrrhiza glabra) in Armenia. Plant Dis 102(12): 2664. https://doi.org/10.1094/PDIS-06-18-1058-PDN.
 • Piwowarczyk R, Guzikowski S, Depa Ł, Kaszyca N. (2018) First report of Smynthurodes betae (Hemiptera: Aphididae) on Phelipanche ramosa (Orobanchaceae). Fla Entomol 101(2): 339-341. https://doi.org/10.1653/024.101.0231.
 • Turnau K, Jędrzejczyk R, Domka A, Anielska T, Piwowarczyk R. (2018) Expansion of a holoparasitic plant, Orobanche lutea (Orobanchaceae), in post-industrial areas – a possible Zn effect. Sci Total Environ 639: 714-724. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.189.
 • Piwowarczyk R, Sánchez-Pedraja Ó, Moreno-Moral G, Zakaryan N, Kartashyan N. (2018) Phelipanche zangezuri (Orobanchaceae), a new species from the Caucasus, Armenia. Ann Bot Fenn 55: 17-23. https://doi.org/10.5735/085.055.0103.
 • Guzikowski S, Piwowarczyk R. (2018) Preferencje żywicielskie Cuscuta epithymum (Convolvulaceae) w Niecce Nidziańskiej (Polska południowa) (Host preferences of the Cuscuta epithymum (Convolvulaceae) in the Nida Basin (southern Poland). Fragm Florist Geobot Polon 25(1): 13-20. [In Polish]
 • Moreno Moral G, Sanchez Pedraja Ó, Piwowarczyk R. (2018) Contributions to the knowledge of Cistanche (Orobanchaceae) in the Western Palearctic. Phyton-Ann Rei Bot A 57(1-2):19-36. https://doi.org/10.12905/0380.phyton57-2018-0019.
 • Nobis M, Domina G, Meço M, Mullaj A, Bazan G, Ebel AL, Király G, Erst A, Nowak A, Sukhorukov AP, Pospelova EB, Pospelov IN, Vasjukov VM, Piwowarczyk R, Seregin AP, Király A, Kushunina M, Liu B, Molnár AV, Olonova M, Óvári M, Paszko B, You-Sheng C, Verkhozina AV, Yu Zykova E, Klichowska K, Nobis A, Wróbel A, Aydýn ZU, Dönmez AA, Garakhani P, Koopman J, Korolyuk A, Oklejewicz K, Qasimova T, Wang W, Więcław H, Wolanin M, Xiang K. (2018) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 7. Bot Lett 164(1): 200-222. https://doi.org/10.1080/23818107.2017.1415817.
 • Piwowarczyk R, Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D, Sánchez Pedraja Ó, Mizia P, Cygan M, Joachimiak A.J. (2018) Phylogenetic relationships within Orobanche and Phelipanche (Orobanchaceae) from Central Europe, focused on problematic aggregates, taxonomy, and host ranges. Acta Biol Cracov Bot 60(1): 45-64. https://doi.org/10.24425/118044.
 • Ruraż K, Piwowarczyk R. (2017) Rzadkie gatunki ciepłolubnych roślin naczyniowych Wyżyny Sandomierskiej. Cz. III (Rare thermophilic species of vascular plants from the Sandomierz Upland. Part II.). Fragm Florist Geobot Polon 24(2): 531-535. [In Polish]
 • Piwowarczyk R, Guzikowski S, Góralski G, Denysenko-Bennett M, Kwolek D, Joachimiak A.J. (2018) The first report of dodder (Cuscuta epithymum) parasitizing hemiparasitic species of Santalaceae (Thesium) and Orobanchaceae (Euphrasia, Melampyrum, Odontites, Orthantha, Rhinanthus) in Poland. Plant Dis 102(2): 456. https://doi.org/10.1094/PDIS-03-17-0389-PDN.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D, Kosachev P, Joachimiak A.J. (2017) Orobanche mlokosiewiczii (Orobanchaceae): a new species from the Greater Caucasus, and nomenclatural notes on similar species. Phytotaxa 319(2): 123 135. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.319.2.1.
 • Piwowarczyk R, Kasińska J. (2017) Petal epidermal micromorphology in holoparasitic Orobanchaceae and its significance for systematics and pollination ecology. Aust Syst Bot 30: 48 63. https://doi.org/10.1071/SB16028.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Nanagulyan S, Zakaryan N, Kartashyan N. (2017) Phelipanche hajastanica (Orobanchaceae), a new species from Armenia. Ann Bot Fenn 54: 117 123. https://doi.org/10.5735/085.054.0318.
 • Nobis M, Erst A, Nowak A, Shaulo D, Olonova M, Kotukhov Y, Doğru-Koca A, Dönmez AA, Király G, Ebel AL, Kushunina M, Piwowarczyk R, Sukhorukov AP, Nobis A, Verloove F, Zalewska-Gałosz J, Zare G, Burri J-F, Caković D, Jędrzejczak E, Jogan N, Klichowska E, Pliszko A, Popovich AV, Stešević D, Šilc U, Tupitsyna N, Vasjukov VM, Wang W, Werner P, Wolanin MN, Wolanin MM, Xiang K-L. (2017) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 6. Bot Lett 164(1): 23-45. https://doi.org/10.1080/23818107.2016.1273134.
 • Kwolek D, Denysenko M, Góralski G, Cygan M, Mizia P, Piwowarczyk R, Szklarczyk M, Joachimiak A.J. (2017) The first evidence of a host-to-parasite mitochondrial gene transfer in Orobanchaceae. Acta Biol Cracov Bot 59(1): 13 22. https://doi.org/10.1515/abcsb-2016-0021.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G. (2017) Phelipanche sevanensis (Orobanchaceae): a new species from the Caucasus, and nomenclatural notes on similar species. Phytotaxa 292(3): 231-242. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.292.3.3.
 • Panek M, Piwowarczyk R. (2017) Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z Sandomierza. Cz. II (New localities of rare vascular plant species from Sandomierz. Part II). Fragm Florist Geobot Polon 24(2): 526-531. [In Polish]
 • Piwowarczyk R, Ruraż K, Panek M. (2017) Antropogeniczne stanowisko Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) oraz Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae na Wyżynie Małopolskiej (Anthropogenic locality of Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) and Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae in the Wyżyna Małopolska Upland). Fragm Florist Geobot Polon 24(2): 503-506. [In Polish]
 • Panek M, Piwowarczyk R. (2017) Nowe stanowisko Poa bulbosa (Poaceae) z Wyżyny Sandomierskiej (A new locality of Poa bulbosa (Poaceae) on the Sandomierz Upland). Fragm Florist Geobot Polon 24(1): 194-198. [In Polish]
 • Panek M, Piwowarczyk R. (2017) Spontaniczne rozprzestrzenianie się Duchesnea indica (Rosaceae) na terenie Sandomierza (Spontaneous spread of Duchesnea indica (Rosaceae) in Sandomierz). Fragm Florist Geobot Polon 24(1): 167-173. [In Polish]
 • Piwowarczyk R, Kwolek D, Góralski G, Denysenko M, Joachimiak AJ, Aleksanyan A. (2017) First report of the holoparasitic flowering plant Cistanche armena on Caspian manna (Alhagi maurorum) in Armenia. Plant Dis 101(3): 512. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-10-16-1469-PDN.

 

Monografie naukowe (od 2019 roku) / Scientific monographs (since 2019):

 • Ruraż K., Piwowarczyk R. 2021. Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. ss. 264. ISBN 978-83-7133-939-4. https://doi.org/10.25951/4467.
 • Piwowarczyk R., Sanchez Pedraja O., Moreno Moral G., Fayvush G., Zakaryan N., Kartashyan N., Aleksanyan A. 2019. Holoparasitic Orobanchaceae (Cistanche, Diphelypaea, Orobanche, Phelipanche) in Armenia: distribution, habitats, host range and taxonomic problems. Phytotaxa Monograph 386(1): 1-106. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.386.1.1.


Granty i projekty naukowe (od 2017 roku) / Grants and scientific projects (since 2017):

 • Projekt badawczy UJK (SUPB.RN.22.132) 2022. Zróżnicowanie taksonomiczne i relacje ekologiczne roślin holopasożytniczych z rodziny Orobanchaceae – wybrane problemy. Kierownik projektu (Project manager): prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
 • NCN Miniatura 5 (NCMI.RN.21.005) 2021-2022 „Znamiona słupka holopasożytniczych Orobanchaceae – kwiatowe wyspy siedliskowe o unikalnym profilu mikrobiologicznym”. Kierownik projektu (Project manager): dr Karolina Ruraż.
 • Projekt specjalny UJK (SUPS.RN.21.043) 2021. Wydanie monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierownik projektu (Project manager): dr Karolina Ruraż.
 • Projekt badawczy UJK (SUPB.RN.21.244) 2021. Relacje i interakcje fitochemiczno-mikrobiologiczne w układzie pasożyt-żywiciel-środowisko na przykładzie Orobanchaceae. Kierownik projektu (Project manager): prof. dr hab. Renata Piwowarczyk.
 • miniGrant UJK (nr SMGR.RN.20.208-615) 2020. Relacje i interakcje fitochemiczne pasożyt-żywiciel na przykładzie Orobanchaceae i Convolvulaceae. Kierownik projektu (Project manager): prof. dr hab. Renata Piwowarczyk.
 • miniGrant UJK (nr 666065) 2019. Mikromorfologia nasion Orobancheae Kaukazu. Kierownik projektu (Project manager): dr Karolina Ruraż.
 • National Geographic Grant, (Global Exploration Fund, Northern Europe Grant), nr. GEFNE192-16 (2017). Fascinating parasitic plants – Orobanchaceae in the Caucasus (Western Asia) – phytogeography, taxonomy, host range, and evolution. Kierownik projektu (Project manager): dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.
 • Badania Statutowe UJK, nr. 612525 (2018-2019). Weryfikacja taksonomiczna, fitogeografia oraz zakres żywicieli holopasożytniczych Orobanchaceae w Azji Zachodniej. Kierownik projektu (Project manager): dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.
 • Badania Statutowe UJK, nr. 612419 (2014-2017). Morfologia nasion gatunków Orobanche (Orobanchaceae) ze środkowej Europy oraz ich znaczenie w systematyce. Kierownik projektu (Project manager): dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.


Komunikaty konferencyjne (od 2017 roku) / Conference posters (since 2017):

 • Ruraż K, Piwowarczyk R. (2022) Zróżnicowanie morfologiczne i mikrobiologiczne znamion słupka w kwiatach holopasożytniczych Orobanchaceae – badania wstępne. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”, 26.06-3.07.2022, Warszawa, Poland [In Polish]
 • Petrosyan K, Piwowarczyk R, Ruraż K, Vangronsveld J, Kaca W. (2022) Seed associated microbial communities of holoparasitic Cistanche species from Armenia and Portugal. International Conference on Plant Physiology and Plant Science, 14.-15.01.2022, Zurych, Szwajcaria
 • Denysenko-Bennett M, Kwolek D, Góralski G, Piwowarczyk R, Joachimiak A.J. (2019) Duplicative horizontal gene transfer of mitochondrial atp8 gene observed in Cistanche armena (Orobanchaceae). 15th World Congress on Parasitic Plants. June 30 – July 5 2019, Amsterdam, The Netherlands.
 • Panek-Wójcicka M, Piwowarczyk R. (2019) Preferencje żywicielskie Cuscuta lupuliformis (Convolvulaceae) na terenie Sandomierza. Conference: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 01-07.07.2019, Kraków, Poland [In Polish]
 • Ruraż K, Piwowarczyk R. (2019) Wpływ Solidago canadensis L. na bioróżnorodność muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej. Conference: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 01-07.07.2019, Kraków, Poland [In Polish]
 • Ruraż K, Piwowarczyk R, Krasylenko Y. (2019) Mikromorfologia nasion holopasożytniczych Orobanchaceae Kaukazu – wyniki wstępne. Conference: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 01-07.07.2019, Kraków, Poland [In Polish]
 • Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D, Piwowarczyk R, Joachimiak A.J. (2018) Two-step horizontal gene transfer found in Orobanche rigens. International Plant Molecular Biology, 12 Congress, August 5-10, 2018, Montpellier, France.
 • Panek M, Ruraż K, Piwowarczyk R. (2017) Identification of an urban heat island in the city of Sandomierz (SE Poland) based on the distribution of thermophilic plants – preliminary results; International Conference Impact of Climate Change on the Ranges of Species and Species Composition of Plant Communities, 24-26.01.2017, Chęciny, Poland.
 • Ruraż K, Panek M, Piwowarczyk R. (2017) The impact of climate change on species composition of xerothermic grasslands of the Sandomierz Upland based on origin of the geographical elements of flora; International Conference Impact of Climate Change on the Ranges of Species and Species Composition of Plant Communities, 24-26.01.2017, Chęciny, Poland.
 • Guzikowski S, Piwowarczyk R. (2017) The impact of global warming on the effect of virulence and spread of parasitic Cuscuta epithymum in the Nida Basin (S Poland); International Conference Impact of Climate Change on the Ranges of Species and Species Composition of Plant Communities, 24-26.01.2017, Chęciny, Poland.
 • Denysenko-Bennett M, Kwolek D, Góralski G, Mizia P, Piwowarczyk R, Joachimiak A.J. (2017) Horizontal transfer of a plastid sequence from Cuscuta to Orobanche. 14th World Congress on Parasitic Plants “From Genome to Field”, 25-30 June 2017, International Parasitic Plant Society, Asilomar Conference Center-Pacific Grove, USA.
 • Tuleja M, Denysenko-Bennett M, Rożeń M, Piwowarczyk R, Kwolek D, Joachimiak A.J. (2017) Histologiczna i molekularna analiza Phelipanche ramosa (L.) Pomel pasożytującej na tytoniu i pomidorze. Konferencja „Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro”, 16-17.05.2017, Rogów, Poland.


Prezentacje ustne (od 2017 roku) / Oral presentation (since 2017):

 • Piwowarczyk R. (2019) Holopasożytnicze Orobanchaceae Armenii – niezwykła bioróżnorodność w krainie wygasłych wulkanów. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”. 01.-07.07.2019, Kraków, Poland [In Polish].
 • Ruraż K. (2017) Parazytofity Sandomierszczyzny – unikatowe rośliny muraw kserotermicznych. Conference: XXVI Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, 20-21.04.2017, Kielce, Poland. [In Polish]
 • Jędrejek D, Pawelec S, Piwowarczyk R, Stochmal A. (2017) Fitochemiczna analiza porównawcza gatunków z rodzajów Orobanche oraz Phelipanche, z rodziny Orobanchaceae, występujących w Polsce. IV Krajowa konferencja „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”, 6-8.09.2017, Puławy, Poland. [In Polish]


Wykłady na zaproszenie (od 2017 roku) / Invitation lecture (since 2017):

 • Posiedzenie Komitetu Biologii Organizmalnej PAN, dr hab. R. Piwowarczyk, prof. UJK. Holopasożytnicze Orobanchaceae Kaukazu – bioróżnorodność i żywiciele oraz problemy taksonomiczne, fitogeograficzne i ewolucyjne, 09.11.2018, Warszawa.
 • UMCS, Wydział Biologii i Biotechnologii, Ruraż K, Piwowarczyk R. Micromorphological studies on seeds of Orobanchaceae from the Caucasus and their taxonomic significance.13.06.2019, Lublin.