banner Instytutu Biologii

Herbarium KTC


O nas | Aktualności | Herbarium KTC | Pracownia Banku Nasion | Pracownia Roślinnych Hodowli i Kultur In Vitro

Pracownicy:

Kurator Herbarium – prof. dr hab. Renata Piwowarczyk, e-mail: renata.piwowarczyk@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6341.

Opiekunowie kolekcji:

Rośliny naczyniowe i mszaki – dr Karolina Ruraż, e-mail: karolina.ruraz@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6345.

Rośliny pasożytnicze – prof. dr hab. Renata Piwowarczyk, e-mail: renata.piwowarczyk@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6341.

Porosty i grzyby – dr Anna Łubek, e-mail: anna.lubek@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6343.

mozaika zdjęć z Herbarium

Herbaria (zielniki) stanowią podstawową i najważniejszą formę gromadzenia dokumentacji naukowej pracy botaników oraz są udokumentowanym źródłem materiałów do badań i współprac badawczo-edukacyjnych. Kieleckie Herbarium powstało w 1975 roku i jest to bardzo ważna kolekcja dokumentująca naszą wiedzę o bioróżnorodności roślin, porostów i grzybów Wyżyny Małopolskiej (obecną i historyczną), zwłaszcza regionu świętokrzyskiego. Zawiera również zbiory z innych części kraju i wielu regionów świata. Kieleckie Herbarium o akronimie KTC jest zarejestrowane w Index Herbariorum – międzynarodowym indeksie zielników naukowych prowadzonym przez New York Botanical Garden, USA (http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-details/?irn=125665). Kieleckie Herbarium liczy ponad 100 000 okazów, a w jego skład wchodzą kolekcje: – roślin naczyniowych, ok. 65 000 okazów; – porostów, ok. 27 000 okazów; – grzybów, ok. 6 450 okazów; – mchów, ok. 2 800 okazów; – glonów, ok. 520 okazów. Herbarium KTC posiada również jedną z najważniejszych na świecie kolekcji unikatowej grupy roślin jakimi są gatunki pasożytnicze, szczególnie z rodziny Orobanchaceae. Kolekcja ta dokumentuje m.in. wiele typów referencyjnych, zwłaszcza nowoodkryte dla nauki gatunki, endemity, rośliny żywicielskie, ale również bogactwo jednego z centrów światowej bioróżnorodności jakim jest Kaukaz. Kolekcja znajduje się w wyodrębnionym Parazytarium.

***

Osoby mające zamiar skorzystać z materiałów zielnikowych lub zainteresowane wypożyczeniem albo zdeponowaniem zbiorów proszone są o kontakt z Kuratorem Herbarium KTC oraz o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Herbarium KTC. Zapraszamy do współpracy.


Wyciąg z Regulaminu Herbarium KTC w sprawie wizyt i wypożyczeń 1. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA 1.1. WIZYTY W HERBARIUM 1.1.1. Zbiory zgromadzone w Herbarium są udostępniane wszystkim wykwalifikowanym badaczom oraz pracownikom instytucji związanych z tematyką botaniczną i ochroną przyrody do prowadzenia badań naukowych w dni powszednie w godzinach pracy Herbarium tj. 8.00-15.00 1.1.2. Osoby planujące wizytę w Herbarium muszą uzyskać zgodę Kuratora i uzgodnić z nim lub asystentem termin wizyty. 1.1.3. Pracownik Herbarium przedstawi osobie wizytującej katalog i rozmieszczenie zbiorów oraz wskaże przestrzeń roboczą i materiały niezbędne do pracy. 1.1.4. Osoba wizytująca jest zobowiązana po zakończeniu swoich badań pozostawić zbiory w stanie w jakim je otrzymała, a fakt zakończenia pracy zgłosić pracownikowi Herbarium, który odbierze przekazane materiały i sprawdzi ich stan. 1.1.5. Zabronione jest wynoszenie poza pomieszczenie służące do udostępniania zbiorów materiałów zielnikowych oraz sprzętu badawczego, chyba że pracownik Herbarium zezwoli na odstępstwo od tej zasady. W takim przypadku wypisuje się odpowiedni rewers, a przy zwrocie potwierdza brak ubytków. 1.1.6. Do dyspozycji osób wizytujących pozostaje sprzęt komputerowy, drukujący oraz sprzęt fotograficzny znajdujący się na stanie Herbarium. Skorzystanie z niego wymaga jednak wcześniejszego poinformowania o tym i uzyskania zgody pracownika Herbarium. 1.1.7. W przypadkach planowanego wniesienia do pomieszczeń Herbarium przez osoby wizytujące własnego materiału zielnikowego w celu badań porównawczych, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru Kuratorowi Herbarium, który musi wyrazić na to zgodę i zdecydować czy istnieje konieczność ich wcześniejszego mrożenia/odkażenia. 1.1.8. W pomieszczeniu służącym do udostępniania zbiorów zabrania się: samodzielnego wchodzenia na regały, stołki i drabiny znajdujące się w pomieszczeniu, spożywania jakichkolwiek posiłków i napojów oraz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. 1.1.9. Wizytujący są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w zakresie przepisów fitosanitarnych i przeciwpożarowych. 2.2. WYPOŻYCZANIE MATERIAŁÓW ZIELNIKOWYCH 2.2.1. Wypożyczenia materiału zielnikowego jest możliwe jedynie za zgodą Kuratora Herbarium po złożeniu pisemnego wniosku przez pracownika instytucji naukowej zarejestrowanej w Index Herbariorum. 2.2.2. Niektóre wyjątkowo cenne okazy lub kolekcje ze znajdujących się w Herbarium materiałów nie będą wypożyczane. 2.2.3. Wypożyczenia są udzielane jedynie w celu badań naukowych, poprawnej identyfikacji, rewizji oznaczeń czy pozyskiwania danych z etykiet. 2.2.4. Wypożyczenia są udzielane maksymalnie na okres 6 miesięcy. Jeżeli dla zakończenia badań jest wymagany dodatkowy czas instytucja/osoba wypożyczająca powinna zwrócić się pisemnie/mailowo do Kuratora Herbarium, który musi wyrazić zgodę na przedłużenie wypożyczenia i ustalić nowy termin zwrotu. 2.2.5. Do wysyłanego materiału pracownik Herbarium dołączy dokument/rewers zawierający szczegółowy wykaz przesyłanego materiału oraz kompletną niezbędną inną dokumentację. Skany tych dokumentów musi także przesłać mailem do instytucji/osoby wypożyczającej. 2.2.6. Instytucja/osoba wypożyczająca jest zobowiązana do potwierdzenia otrzymania przesłanego materiału i potwierdzenia jego zgodności z otrzymanym wykazem. Potwierdzenie takie może nastąpić drogą mailową. 2.2.7. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi w terminie dwóch tygodni od wysyłki to pracownik Herbarium jest zobowiązany do bezzwłocznego nawiązania korespondencji mailowej z odbiorcą i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 2.2.8. Jeżeli wypożyczenia udziela się osobie wizytującej Herbarium – po wypełnieniu wniosku i jego akceptacji przez Kuratora – potwierdza ona osobiście wystawiony dokument/rewers wypożyczenia wraz z odpowiednim wykazem. 2.2.9. Nie udziela się wypożyczeń instytucjom/osobom, które nie zwróciły wypożyczonych wcześniej okazów w wyznaczonym terminie, do czasu ich zwrotu. 2.2.10. Herbarium nie pobiera opłat za wypożyczenie. 2.2.11. Zwrot przesłanego materiału odbywa się na koszt instytucji/osoby wypożyczającej. Instytucja/osoba ta ma zapewnić bezpieczny transport zwracanego materiału. Przed planowaną wysyłką powinna powiadomić Kuratora lub pracowników Herbarium, wystarczy drogą mailową. 2.2.12. Częściowy zwrot materiału jest możliwy jedynie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej/mailowej zgody Kuratora Herbarium. 2.2.13. Wypożyczenia międzynarodowe muszą odbywać się zgodnie z przepisami fitosanitarnymi obowiązującymi w Polsce i w krajach siedzib instytucji wypożyczających. Wszelkie niejasności w tym zakresie muszą zostać wyjaśnione pomiędzy stronami wypożyczenia przed wysłaniem materiału zielnikowego. 3. ZASADY BADANIA MATERIAŁÓW ZIELNIKOWYCH 3.1. Zawsze należy traktować okazy znajdujące się w Herbarium jako bezcenny zasób naukowy i historyczny. 3.2. Zabronione jest usuwanie fragmentów materiałów z okazów zielnikowych do badań palinologicznych, anatomicznych, chemicznych, molekularnych itp., bez uzyskania pisemnej zgody Kuratora. W przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku. 3.3. Okazy, z których pobrano materiał, muszą zostać opatrzone odpowiednimi adnotacjami. 3.4. Luźne fragmenty roślin należy umieścić w kopertkach przymocowanych do arkuszy lub przygotowanych w otrzymanym zestawie do badań materiałów zielnikowych. 3.5. Adnotacje dotyczące arkusza powinny być napisane czytelnie trwałym tuszem lub wydrukowane i zawierać nazwę ogólną wraz z jej autorem, pełne imię i nazwisko osoby dokonującej adnotacji oraz datę. W przypadku okazów typów należy również wskazać bazonim i miejsce publikacji. 3.6. Etykiet z adnotacjami nie należy przyklejać do okazu zielnikowego. 3.7. Wszystkie arkusze z adnotacjami należy pozostawić pracownikowi Herbarium do odłożenia na właściwe miejsce. Informacje z etykiety adnotacji są wprowadzane przez pracownika Herbarium do elektronicznej bazy danych. 3.8. Należy pamiętać, że okazy zielnikowe mogły zostać poddane działaniu pestycydów i może to nie być widoczne. Zawsze należy umyć ręce po pracy z próbkami zielnikowymi. 3.9. Możliwe jest wykonywanie własnej dokumentacji fotograficznej materiałów zielnikowych, jednak wykorzystanie takich zdjęć wymaga odrębnej pisemnej zgody Kuratora. 3.10. Herbarium oferuje możliwość wykonania na życzenie cyfrowych fotografii okazów. 3.11. Herbarium zastrzega że w przypadku publikacji naukowych wykorzystujących zbiory KTC powinno to zostać w tych publikacjach pisemnie odnotowane. 3.12. W przypadku wykorzystania tych materiałów cytowanie Herbarium powinno odbywać się w następujący sposób: Wersja polska Herbarium (KTC) Instytutu Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wersja angielska Herbarium (KTC) of the Institute of Biology, Faculty of Exact and Natural Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce 3.13. Herbarium prosi Autorów o powiadamianie o takich wydanych publikacjach naukowych mailowo na adres Kuratora Herbarium, z załączonym linkiem do publikacji umożliwiającym jego zarejestrowanie w bazie danych Herbarium. 4. INFORMACJE PORZĄDKOWE 4.1. Adres: Herbarium KTC, Instytut Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Budynek G, p. A209, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

Skip to content