banner Instytutu Biologii
rekrutacja

Oferta kształcenia

BIOLOGIA (I stopnia)

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
uzyskany tytuł: licencjat
limit przyjęć:
40 osób studia STACJONARNE – więcej informacji tutaj
30 osób studia NIESTACJONARNE – więcej informacji tutaj
kryteria kwalifikacji: biologia lub przedmiot pokrewny (chemia, fizyka, fizyka z astronomią lub geografia), matematyka, język obcy
wysokość opłaty na studiach niestacjonarnych: 14 200 zł (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)

ścieżka BIOLOGIA OGÓLNA – absolwent oprócz podstawowej wiedzy biologicznej będzie posiadał rozszerzoną wiedzę na temat różnorodności biologicznej na poziomie taksonomicznym, biocenotycznym, krajobrazowym, zakresu i tempa przeobrażeń środowiska pod wpływem działalności człowieka, metod badań (geobotaniczne, faunistyczno-ekologiczne, hydrologiczne oraz zarządzania środowiskowego).

Wybrane przedmioty: Mikologia / Ochrona środowiska / Podstawy biotechnologii / Biofizyka molekularna / Biologia rozwoju / Biochemia / Botanika ogólna z anatomią roślin / Botanika systematyczna / Zoologia systematyczna bezkręgowców / Zoologia systematyczna kręgowców / Ekologia ogólna / Histologia / Anatomia funkcjonalna człowieka / Mikrobiologia / Genetyka / Fizjologia roślin / Biologia komórki / Immunologia / Fizjologia zwierząt / Ewolucjonizm / Protozoologia / Ochrona przyrody / Podstawy technik mikroskopowych / Statystyka w biologii

ścieżka BIOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI – absolwent zostanie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, do stosowania podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych w biologii doświadczalnej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki medycznej, w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej i diagnostycznej.

Wybrane przedmioty: Antropologia / Podstawy serologii / Podstawy diagnostyki medycznej / Podstawy alergologii / Podstawy diagnostyki hematologicznej / Biochemia / Botanika ogólna z anatomią roślin / Botanika systematyczna / Zoologia systematyczna bezkręgowców / Zoologia systematyczna kręgowców / Ekologia ogólna / Histologia / Anatomia funkcjonalna człowieka / Mikrobiologia / Genetyka / Fizjologia roślin / Biologia komórki / Immunologia / Fizjologia zwierząt / Ewolucjonizm / Protozoologia / Ochrona przyrody / Podstawy technik mikroskopowych / Statystyka w biologii

ścieżka PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA BIOLOGII – studia I stopnia na kierunku biologia dają możliwość wyboru grupy przedmiotów stanowiących pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci, którzy dokonają takiego wyboru uzyskują podstawę do podjęcia studiów II stopnia i kontynuacji przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

PRACA: jednostki naukowo-badawcze / instytucje związane z ochroną przyrody i środowiska / laboratoria branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biotechnologicznej / szkoły i uczelnie wyższe / laboratoria kontrolne i diagnostyczne.


BIOLOGIA (II stopnia)

czas trwania: 2 lata (4 semestry)
uzyskany tytuł: magister
limit przyjęć:
20 osób studia STACJONARNE – więcej informacji tutaj
20 osób studia NIESTACJONARNE – więcej informacji tutaj
kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia; rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia. Absolwenci kierunku Biologia; absolwenci z obszaru nauk przyrodniczych i/lub ścisłych kierunków pokrewnych.
wysokość opłaty za studia niestacjonarne: 12 900 zł (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)

ścieżka BIOLOGIA OGÓLNA – absolwent oprócz zaawansowanej wiedzy biologicznej będzie posiadał rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych; pozna i będzie stosował nowoczesne metody i techniki badawcze.

Wybrane przedmioty: Fykologia z ochroną wód / Mikrobiologia środowiskowa / Ekologia ewolucyjna i behawioralna / Ekofizjologia roślin / Glony i porosty w bioindykacji środowiska / Owady w biomonitoringu / Ekologia roślin / Paleobiologia / Biogeografia / Ekologia zwierząt / Hydrobiologia / Szata roślinna Polski / Fauna Polski / Podstawy fitosocjologii / Metody biologii molekularnej / Genetyka człowieka / Parazytologia / Podstawy embriologii i biologii rozwoju / Metody hodowli in vitro / Biologia wybranych grup owadów

ścieżka BIOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI – absolwent zostanie przygotowany do obsługi nowoczesnej aparatury badawczej, zaawansowanych technik, metod
i narzędzi badawczych oraz zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

Wybrane przedmioty: Mikrobiologia medyczna / Serologia grup krwi i transfuzjologia / Podstawy radiobiologii / Ekologia roślin / Paleobiologia / Biogeografia / Ekologia zwierząt / Hydrobiologia / Szata roślinna Polski / Fauna Polski / Podstawy fitosocjologii / Metody biologii molekularnej / Genetyka człowieka / Parazytologia / Podstawy embriologii i biologii rozwoju / Metody hodowli in vitro / Biologia wybranych grup owadów

PRACA: jednostki naukowo-badawcze / instytucje związane z ochroną przyrody i środowiska / laboratoria branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biotechnologicznej / szkoły i uczelnie wyższe / laboratoria kontrolne i diagnostyczne.