banner Instytutu Biologii

Habilitacje

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała z dniem 29 lutego 2016 roku Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (BCK-III-369/2015).

HARMONOGRAM
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W DYSCYPLINIE BIOLOGIA

1. Złożenie wniosku
wewnętrznego Instytutu Biologii (pobierz ),
wykazu dorobku naukowego i opis osiągnięcia naukowego (pobierz )
oraz autoreferatu/monografii do Sekretariatu Instytutu Biologii UJK.

2. Wyznaczenie terminu prezentacji multimedialnej osiągnięcia naukowego
z zestawieniem tabelarycznym dorobku naukowego (wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, impact factor (zgodnie z rokiem opublikowania wg listy JCR), punktację MNiSW oraz liczbę cytowani wg bazy Web of Science, indeks Hirscha).

3. Prezentacja multimedialna osiągnięcia naukowego z zestawieniem
tabelarycznym dorobku naukowego przed Komisją Doktorską Instytutu Biologii UJK i zaopiniowanie wniosku w drodze tajnego głosowania.

FORMALNE WSZCZĘCIE PROCEDURY

4. Przygotowanie pełniej dokumentacji w sprawie przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, składa do
Centralnej Komisji dokumentację w formie papierowej i elektronicznej (kliknij ). Dokumentację należy przygotować w języku polskim i angielskim.

5. Po ocenie formalnej wniosku, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, przekazuje wniosek o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazanej przez habilitanta Radzie Wydziału.

6. Wyznaczenie recenzenta, członka oraz sekretarza komisji habilitacyjnej przez Radę Wydziału UJK a następnie powołanie pełnego składu komisji przez Centralną Komisję (4 członków w tym przewodniczącego i 2 recenzentów spoza jednostki przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne).

7. Przekazanie dokumentacji habilitanta komisji habilitacyjnej i ocena
osiągnięcia w terminie 6 tygodni od powołania powyższej komisji.

8. W terminie 21 dni od otrzymania recenzji komisja habilitacyjna przedkłada radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Na tej podstawie Rada jednostki w ciągu miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Powyższe dokumenty wymagają podpisu habilitanta. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
00 – 901 Warszawa
pl. Defilad 1 ( PKiN )
tel. 022 656-70-61
email: kancelaria@ck.gov.pl
www.ck.gov.pl

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

dr Halina Lisowska – Wpływ hipotermii na odpowiedź komórkową wywołaną promieniowaniem jonizującym kliknij

dr Jacek Kuchinka – Tętnicze zaopatrzenie głowy u gryzoni należących do rodzin: Chinchillidae, Cavidae i Muridae ze szczególnym uwzględnieniem zmienności tętnicy ocznej wewnętrznej, układu tętnic podstawy mózgowia oraz tętnicy strzemiączkowej kliknij

dr Kamil Brzóska – Sygnalizacja komórkowa związana z rozwojem reakcji zapalnej i apoptozą w odpowiedzi komórki na czynniki wywołujące stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA kliknij

Skip to content