banner Instytutu Biologii

Doktoraty

Z dniem 1 października 2019 roku w Uniwersytecie stopień doktora nadaje Rada naukowa instytutu właściwego dyscyplinie (Rada Naukowa Instytutu Biologii), w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora. Stopień doktora nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy (kliknij) – w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii
dr hab. Czerwik-Marcinkowska Joanna, prof. UJK

  • Aktualne przepisy

Zmianie ulega regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie, zgodnie z Uchwałą nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 roku (kliknij) .

zasady wyróżniania rozpraw doktorskichpobierz (pdf),

zmiany w przypadku OSÓB, które rozpoczęły w Uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020pobierz (pdf),

w przypadku KANDYDATÓW w trybie eksternistycznym – pobierz (pdf).

  • Dla doktorantów

wzór Oświadczenia o autorstwie pracy doktorskiej
(kliknij)

strona tytułowa rozprawy doktorskiejpobierz (doc)

dokumentacja związana z otwarciem przewodu doktorskiego (kliknij)

dokumentacja związana ze złożeniem rozprawy doktorskiej pobierz (pdf)

wykaz czasopism punktowanych (kliknij)

doktoranci są zobligowani do udziału w sesji sprawozdawczej z realizacji prac badawczych w ramach Studium Doktoranckiego podczas Forum Doktorantów (kliknij)

  • Zakończone przewody doktorskie

dr Norbert Tomasz Rączka
Tytuł: Wpływ suplementów diety o zróżnicowanej zawartości kwasów tłuszczowych na morfologię hepatocytów i markery stresu oksydacyjnego w wybranych tkankach myszy
Promotor rozprawy: dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK; dr hab. Wojciech Stojek, prof. PWSZ
rok: 2023

dr Jarosław Rachuna
Tytuł: Optymalizacja systemu interferometrycznego do badań właściwości przeciwdrobnoustrojowych bakteriofagów i wybranych związków chemicznych
Promotor rozprawy: dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Wąsik
Recenzenci rozprawy: dr hab. Katarzyna Miłowska, prof. UŁ; dr hab. Magdalena Płotka, UG; dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW
rok: 2023

dr Magdalena Anna Płódowska
Tytuł: Czynniki modulujące odpowiedź komórkową wywołaną promieniowaniem jonizującym
Promotor rozprawy: dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof. NIO; dr hab. Kamil Brzóska, prof. IChTJ; dr hab. n. med. Wiktoria Suchorska, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
rok: 2023

dr Katarzyna Sylwia Durlik-Popińska
Tytuł: Charakterystyka przeciwciał pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów wiążących lipopolisacharydy Proteus mirabilis
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Promotor pomocniczy: dr Paulina Żarnowiec
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Gamian, Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN; dr hab. Dominika Drzewiecka, UŁ
rok: 2022

dr Dawid Gmiter
Tytuł: Dyskryminacja krewniacza i terytorializm szczepów Proteus mirabilis oraz ich zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Czerwonka
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii
Medycznej PAN; dr hab. Dominika Drzewiecka, UŁ
rok: 2022

dr inż. Anna Maria Grzesiakowska
Tytuł: Wpływ nanocząsteczek srebra na integralność chromatyny jądrowej w komórkach somatycznych wybranych przedstawicieli Canidae
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, UR
Recenzenci rozprawy: dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR, ; dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ
rok: 2022

dr inż. Tomasz Jan Hałatkiewicz
Tytuł: Wpływ zabiegów ochrony czynnej (wypas i usuwanie podszytu) na strukturę i bogactwo gatunkowe runa i glebowego banku nasion wtórnej dąbrowy
Promotor rozprawy: dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jan Holeksa, UAM; dr hab. Zofia
Sotek, prof. US
rok: 2022

dr Joanna Posłowska
Tytuł: Bioróżnorodność i struktura zgrupowań wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) łąk zmiennowilgotnych z rzędu Molinietalia województwa świętokrzyskiego
Promotor rozprawy: dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Piotr Węgierek, UŚ; prof. dr hab.
Grzegorz Gabryś, UZ
rok: 2022

dr Michalina Maria Panek-Wójcicka
Tytuł: Zróżnicowanie i rozmieszczenie flory naczyniowej Sandomierza
Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Renata Piwowarczyk
Recenzenci rozprawy: dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. UPH; dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP
rok: 2021

dr Tomasz Piotr Sobala
Tytuł: Wybrane procesy fizjologiczne oraz wzrost podrostów buka Fagus sylvatica L. i jodły Abies alba MILL. w drzewostanach o różnej strukturze
Promotor rozprawy: dr hab. Rafał Podlaski, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska, IFR PAN; dr hab. Tomasz Pawłowski, ID PAN
rok: 2021

dr Magdalena Maria Trojak
Tytuł: Wpływ promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na metabolizm fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum L.)
Promotor rozprawy: dr hab. Jan Pałyga
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Ireneusz Ślesak, IFR PAN; dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP im. KEN
rok: 2021

dr Agnieszka Malinowska
Tytuł: Glony w biotopach wodnych zakładu przemysłu wapienniczego Trzuskawica S.A.
Promotor rozprawy: dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM; dr hab. Teresa Noga, prof. UR
rok: 2021

dr Wioleta Kupis
Tytuł: Molekularne aspekty oddziaływania kwasu abscysynowego na alternatywny szlak oddechowy rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska (PAN)
Promotor pomocniczy: dr Ewa Tomal
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Iwona Ciereszko; prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
rok: 2020

dr Ernest Skowron
Tytuł: Fizjologiczne i molekularne podstawy inhibicji starzenia liści Hordeum vulgare L. w odpowiedzi na traktowanie cytokininami
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska (PAN)
Recenzenci rozprawy: dr hab. Piotr Rozpądek; dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
rok: 2020

dr Grzegorz Wróbel
Tytuł: Analiza faunistyczno-ekologiczna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w wybranych zespołach leśnych Gór Świętokrzyskich
Promotor rozprawy: dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz; dr hab. Stanisław Czachorowski
rok: 2020

dr inż. Katarzyna Sikora
Tytuł: Wpływ nanocząsteczek srebra, dwutlenku ceru oraz kropek kwantowych na wychwyt β-amyloidu przez komórki mikrogleju
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin K. Kruszewski
Promotor pomocniczy: dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (UŁ); dr hab. Martyna Elas
rok: 2020

dr Ewa Maria Koprowska
Tytuł: Ocena sezonów pyłkowych drzew ze szczególnym uwzględnieniem taksonów alergizujących w Kielcach w latach 2012-2017
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Waldemar Szaroma
rok: 2019

dr Katarzyna Gałczyńska
Tytuł: Ocena właściwości biologicznych kompleksów niklu (II), kobaltu (II) i miedzi (II) z pochodnymi imidazolu
Promotor rozprawy: dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Tomasz Śliwiński; dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
rok: 2019

dr Ewelina Zajęcka
Tytuł: Mniszek Taraxacum officinale agg. Web. Ex Wigg jako wskaźnik stanu geochemicznego gleb miejskich
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Sobisz; dr hab. Ewa Chudzińska
rok: 2019

dr Joanna Maria Gleńska-Olender
Tytuł: Określenie swoistości serologicznej przeciwciał ludzkich wiążących się z lipopolisacharydami form S i R szczepu Proteus mirabilis 03
Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. zw. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela (UŁ); prof. zw. dr hab. Adam Choma (UMCS)
rok: 2018

dr Karolina Ruraż
Tytuł: Flora i problemy fitogeograficzne muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej
Promotor rozprawy: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Zając; prof. dr hab. Agnieszka Popiela
rok: 2018

dr Magdalena Kowalska
Tytuł: Komórkowe i molekualarne efekty działania nanocząstek generowanych podczas spalania wybranych biopaliw pierwszej i drugiej generacji w silniku Diesla”
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Anna Lankoff
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak; prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg
rok: 2018

dr Tomasz Stępkowski
Tytuł: Modyfikowane komórki LUHMES w badaniach mitochondrialnych implikacji choroby Parkinsona: analiza procesow dynamiki mitochondriów i efektów nadekspresji mitochondrialnej fosfatazy PGAM5
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; prof. dr hab. Andrzej Friedman
rok: 2018

dr Marek Podsiedlik
Tytuł: Taksonomia, rozmieszczenie i warunki wystepowania starca wąskolistnego Senecio eurucifolius L. w Polsce
Promotor rozprawy: dr hab. Leszek Bednorz
Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Sobisz; dr hab. Beata Woziwoda
rok: 2017

dr inż. Mirosław Kucharski
Tytuł: Zmiennośćc genetyczna w loci wybranych genów warunkujących przemiany kwasów tłuszczowych u owcy domowej (Ovis aries)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Urszula Kaczor
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Gamian; prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
rok: 2017

dr Łukasz Sebastian Lechowicz
Tytuł: Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do różnicowania uropatogennych szczepów Escherichia coli
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Gamian; prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
rok: 2017

dr Paulina Żarnowiec
Tytuł: Identyfikacja i różnicowanie szczepów Proteus mirabilis,
Pseudomonas aeruginosa oraz bakterii z wybranych środowisk za pomocą
metod genetycznych i spektroskopowych
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jarosław Dziadek; dr hab. inż.
Jolanta Łukasiewicz
rok: 2017

dr Jacek Koba
Tytuł: Szata roślinna lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej na tle warunków siedliskowych
Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Bogdan Lorens; prof. dr hab. Józef K. Kurowski
rok: 2017

dr Agnieszka Tomaszewska
Tytuł: Rola i wartość wskaźnikowa macromysetes w zespołach kserotermicznych wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej
Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Stasińska; prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
rok: 2017

dr Monika Natalia Bogdanowicz
Tytuł: Ekologia widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum L. na
siedliskach leśnych Jury Krakowsko-Wieluńskiej i terenów przyległych
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK
Promotor pomocniczy rozprawy: dr Marcin Kiedrzyński
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Józef K. Kurowski; dr hab. Marek
Ciosek, prof. UPH
rok: 2016

dr Barbara Karolina Trzeciak
Tytuł: Wpływ podania in ovo kwasu foliowego i metioniny na rozwój oraz
wybrane parametry krwi kury domowej (Gallus gallus domesticus)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz
Promotor pomocniczy rozprawy: dr hab. inż. Marcin Lis
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Grzegorz Formicki
rok: 2016

dr Grzegorz Król
Tytuł: Tereny poprzemysłowe jako potencjalne refugia zespołów żądłówek (Hymenoptera: Apocrita: Aculeata
Promotor rozprawy: dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski; dr hab. Katarzyna Szczepko
rok: 2016

dr Elżbieta Magdalena Tomasik
Tytuł: Profile kwasów tłuszczowych oraz koncentracja triacylogliceroli i cholesterolu u myszy doświadczalnych obciążonych alkoholem etylowym
Promotor rozprawy: dr hab. Jolanta Klusek
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Kołątaj; dr hab. Waldemar Szaroma
rok: 2015

dr Ewelina Barbara Honkisz
Tytuł: Tetrabromobisfenol A (TBBPA), jako substancja endokrynnie czynna zaburzająca funkcje łożyska ludzkiego
Promotor rozprawy: dr hab. Anna Wojtowicz
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Kruczek; dr hab. Jerzy Galas
rok: 2015

dr Wojciech Krzysztof Trybus
Tytuł: Efekty działania wybranych antrachinonów na komórki prawidłowe i nowotworowe
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Henryk Lach; dr hab. Halina Zaporowska
rok: 2015

dr Ewa Paula Trybus
Tytuł: Wpływ wybranych glikokortykosteroidów na parametry biochemiczne i morfologiczne komórek eukariotycznych w warunkach in vitro i in vivo
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Orkisz; dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz
rok: 2015

dr Anna Katarzyna Kopacz-Bednarska
Tytuł: Wpływ długotrwałego działania związków wanadu i magnezu na zmiany biochemiczne i ultrastrukturalne komórek prawidłowych i nowotworowych w warunkach in vivo oraz in vitro
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Artur Jóźwik
rok: 2015

dr Katarzyna Zofia Kirsz
Tytuł: WOddziaływanie fotoperiodu na interakcje pomiędzy wybranymi hormonami zaangażowanymi w utrzymanie homeostazy energetycznej u owiec
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Duda; dr hab. Anita Franczak
rok: 2015

dr Grzegorz Piotr Czerwonka
Tytuł: Wpływ aktywności ureolitycznej na biofilmy szczepów Proteus mirabilis oraz Pseudomonas aeruginosa
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Anna Skorupska; dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
rok: 2014

dr Aneta Beata Węgierek-Ciuk
Tytuł: Promieniowrażliwość limfocytów krwi obwodowej pacjentów z nowotworem prostaty, nowotworem szyjki macicy oraz zdrowych dawców mierzona in vitro jako test predykcyjny i prognostyczny
Promotor rozprawy: dr hab. Anna Lankoff
Recenzenci rozprawy: dr hab. Jan Pałyga, prof UJK; prof. dr hab. Irena Szumiel
rok: 2013

dr Joanna Tabara
Tytuł: Wpływ okresu przechowywania krwi na poziom glutationu i aktywność enzymów glutationowych
Promotor rozprawy: dr hab. Bożena Witek
Recenzenci rozprawy: dr hab. Anna Lankoff; dr hab. Artur Jóźwik
rok: 2013

dr Marta Wiktoria Kuchta
Tytuł: WAnaliza cytogenetyczna kompleksu chromosomowego szynszyli (Chinchilla lanigera Mol.)
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak; prof. dr hab. Tadeusz Kuder
rok: 2012

dr Marta Deperas-Kamińska
Tytuł: Porównawcza analiza osobniczej promieniowrażliwości limfocytów krwi obwodowej człowieka na promieniowanie o wysokim liniowym przekazywaniu energii-LET
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Wójcik
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Marek Janiak; prof. dr hab. Janusz Braziewicz; dr hab. Bożena Witek
rok: 2012

dr Iwona Katarzyna Konieczna
Tytuł: Charakterystyka zróżnicowania molekularnego ureaz bakteryjnych oraz ocena reaktywności przeciwciał anty-ureazowych u człowieka
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela; prof. dr hab. Andrzej Gamian; dr hab. Jan Pałyga
rok: 2010

Skip to content