banner Instytutu Biologii

Zakład Biologii Medycznej – doktoranci


Doktoranci

mgr Krakowiak Wiktoria
ORCID
Promotor: dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr Karolina Wójciuk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk
Tematyka: Celem pracy doktorskiej jest uwrażliwienie opornych komórek nowotworowych (rak piersi) na promieniowanie neutronowe za pomocą metody BNCT (ang. Boron-Neutron Capture Therapy). BNCT jest alternatywną metodą leczenia do standardowej radioterapii, jednak jej zastosowanie ogranicza toksyczne działanie związków boru na komórki prawidłowe. W celu uwrażliwienia komórek nowotworowych będą analizowane nanocząstki złota oraz związek boru (BSH lub BPA). Badania te maja na celu optymalizację działania metody BNCT oraz jej potencjalne zastosowanie w leczenia innego rodzaju nowotworu niż glejak wielopostaciowy.
Metody badawcze: test klonogenny, gamma-H2AX i 53BP1 (ogniska naprawcze), test apoptozy, badanie cyklu komórkowego, test cytotoksyczny (test MTT), ICP-MS (biodystrybucja nanocząstek złota i związku boru w komórce)

mgr Skrzyniarz Kinga
ORCID
Promotor: dr Karol Ciepluch, prof. UJK
Tematyka: Celem pracy jest charakterystyka mechanizmu permeabilizacji zewnętrznej błony bakteryjnej (OM) przez kationowe dendrytyczne nanocząstki, takie jak nanocząstki złota, nanocząstki srebra, dendrymery poliamidoaminowe PAMAM oraz dendrymery karbokrzemowodorowe. Mechanizm permeabilizacji błony będzie badany przy pomocy liposomów, jako modelu zewnętrznej błony bakteryjnej (OM). Dodatkowo mechanizm ten będzie badany również na antybiotykoodpornych szczepach bakterii Pseudomonas. Zbadanie wyżej wymienionego efektu da odpowiedz na pytanie czy permeabilizacji zewnętrznej błony bakteryjnej przez kationowe nanocząstki pozwoli na transport białek antybakteryjnych degradujących peptydoglikan (PG). Wyniki tych badań przyczynią się do opracowania nowych alternatyw do walki z opornością antybiotykową bakterii lekoopornych.
Metody badawcze: fluorescencja, FRET, absorbancja UV-VIS, mikroskopia fluorescencyjna, TEM

mgr Stawiarz Magdalena
ORCID
Promotor: dr hab. Artur Kowalik, prof. UJK
Tematyka: Tematyka moich badań dotyczy zastosowania techniki sekwencjonowania następnej generacji (Next Generation Sequencing, NGS) w badaniach minimalnej choroby resztkowej (Minimal Resiual Desease, MRD) w przebiegu ostrej białaczki szpikowej. MRD charakteryzuje się obecnością niewielkiej liczby komórek nowotworowych (w czasie remisji lub leczenia), co prowadzi do częstych nawrotów. Stan ten jest trudny do diagnostyki z wykorzystaniem standardowych metod, natomiast zastosowanie NGS pozwala na detekcję zmian z wysoką czułością. Prowadzone przeze mnie badania mają na celu pełne zrozumienie znaczenia zmian genetycznych (mutacje oraz zmienność poziomu ekspresji) związanych z omawianą jednostką chorobową. Przyczynić się to może do powstawania nowoczesnych i spersonalizowanych metod terapeutycznych oraz ułatwi diagnostykę i monitorowanie MRD.
Metody badawcze: NGS, PCR, RT-qPCR

mgr Lasak Magdalena
ORCID
Promotor: dr hab. Karol Ciepluch, prof. UJK
Tematyka: Celem pracy jest zbadanie procesu zwanego NanoEL. Jest to efekt uszkadzania naczyń śródbłonka pod wpływem nanocząstek metali. Nanocząstki metali mogą uszkadzać śródbłonek poprzez zwiększanie przerw pomiędzy komórkami śródbłonka tzw. endothelial leakiness. Efekt ten może mieć kluczowe znaczenie w dostarczaniu leków przeciwnowotworowych. Jednakże z drugiej strony może powodować powstawanie przerw przez które mogą przedostawać się komórki nowotworowe, co może skutkować przerzutami. Dlatego też celem pracy doktorskiej jest zbadanie wpływu nanocząstek złota, srebra oraz żelaza na indukcje efektu NanoEL. Dodatkowo zbadany zostanie wpływ modyfikacji powierzchniowych stosowanych nanocząstek na poziom indukcji NanoEL.
Metody badawcze: badania in vitro, spektorfluorymetria, mikroskopia fluorescencyjna, badania in vivo

mgr Lach Karolina
ORCID
Promotor: dr hab. Karol Ciepluch, prof. UJK
Promotor pomocniczy: ddr Małgorzata Łysek-Gładysińska
Tematyka: elem pracy doktorskiej jest charakterystyka metallodendrymerów i ich wzmacniających właściwości antybakteryjnych endolizyny fagowej wobec bakterii Gram-ujemnych. Charakterystyka ta ma na celu zbadanie wpływu metallodendrymerów, jak i ich kompleksu z endolizyną i wybranie najbardziej stabilnego kompleksu wykazującego najlepszy efekt pod kątem intensywności permeabilizacji zewnętrznej błony bakteryjnej na modelu liposomowym, procesów degradacyjnych peptydoglikanu oraz hamowania formowania się biofilmu bakteryjnego. W kolejnej części badań, zbadane zostaną właściwości cytotoksyczne wybranych metallodendrymerów i kompleksu z endolizyną na hodowli in vitro komórek eukariotycznych.
Metody badawcze: badania in vitro, spektrofluorymetria, mikroskopia fluorescencyjna, TEM, SEM, cytometria przepływowa